Regulamin świetlicy szkolnej 

 1. Atmosfera w świetlicy zależy od Ciebie, nie zapominaj o słowach: "dzień dobry", "proszę", "przepraszam", "dziękuję", "do widzenia".

 2. Wykonuj polecenia nauczycieli i z szacunkiem odnoś się do wszystkich pracowników szkoły.

 3. Reaguj na prośby kolegów, żyj w przyjaźni z innymi.

 4. Dbaj o czystość osobistą i estetyczny wygląd.

 5. Szanuj sprzęty, zabawki i pomoce szkolne oraz własne i oszczędnie gospodaruj materiałami do zajęć.

 6. Zachowuj porządek na półkach i w szafkach świetlicowych, a także na stanowiskach zabawy i pracy.

 7. Po zabawie odkładaj zabawki na wyznaczone miejsca.

 8. Starannie odrabiaj prace domowe- możesz liczyć na pomoc nauczycieli.

 9. Bierz czynny udział w organizowanych zajęciach - w grupie miło spędza się czas.

 10. Bez zezwolenia nie wychodź ze świetlicy.

 11. Poinformuj nauczycieli świetlicy, jeśli zdarzy się coś niepokojącego.

 12. Opiekuj się młodszymi kolegami i zawsze im pomagaj.

PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH REGUŁ JEST ZAWSZE DOCENIANE I MOŻESZ LICZYĆ NA WYRÓŻNIENIE.

 1. Słowną pochwałę.

 2. Wyróżnienie na tablicy ogłoszeń w świetlicy, stronie internetowej i w twoim dzienniczku.

 3. Pochwałę udzieloną przez dyrektora szkoły na szkolnym apelu.

 4. Pełnienie określonej funkcji w świetlicy.

 5. Nagrodę rzeczową, czyli miły upominek.

 

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU NARAŻA CIĘ NA UPOMNIENIE LUB KARĘ.

 1. Słowne upomnienie.

 2. Naganę udzieloną w obecności grupy.

 3. Pisemną uwagę wpisaną do dzienniczka.

 4. Naganę udzieloną przez dyrektora szkoły.

 5. Zawieszenie w prawach uczestnika zajęć świetlicowych.

Regulamin korzystania ze świetlicowej sali zabaw 

 1. Przyrządy ustawione w Sali Zabaw przeznaczone są dla uczniów z klas od I do IV.

 2. Sala Zabaw jest miejscem przeznaczonym do zajęć z zakresu edukacji fizycznej.

 3. Za stan Sali Zabaw odpowiadają dyrektor szkoły i nauczyciele świetlicy.

 4. W Sali Zabaw przebywamy tylko pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, który dba o nasze bezpieczeństwo.

 5. Na Salę Zabaw nie wnosimy napojów i jedzenia.

 6. Na Salę Zabaw wchodzimy bez obuwia, które pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.

 7. Korzystamy ze sprzętów i przyrządów w Sali Zabaw zgodnie z instrukcją podaną przez nauczyciela przed rozpoczęciem zabawy lub ćwiczeń.

 8. W czasie zabawy lub ćwiczeń nie opieramy się o ściany.

 9. Po skończonej zabawie odkładamy przyrządy na wyznaczone miejsca.

 10. 10.Odpoczynek na Sali Zabaw może odbywać się tylko po ustaleniu z nauczycielem świetlicy.

 11. W czasie odpoczynku korzystamy wyłącznie z poduch do tego przeznaczonych.

 12. Wszyscy dbamy o wyposażenie Sali Zabaw, aby nie uległo zniszczeniu.

 13. Wszelkie uszkodzenia sprzętów i przyrządów z Sali Zabaw niezwłocznie zgłaszamy nauczycielowi.

 14. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.